Кадәх нур догасы (текст татарча, татар хәрефләре белән). Кадах нур догасы – гөнахлардан арыну һәм бәла-казалардан имин булыр өчен укыла диелә.

Кадәх нур догасы

Кадәх нур, кадах нур догасы дуа кадах нур транскрипция на татарском

Кадәх нур догасы
Бисмилләһир-рахмәнир-рахиим

Бисмилләәһи үә би әсмәә ихил мүбтәдәә и үә раббил әхыйрати үәл әүвәләә ләә гаайәтә ләһүүүә мүнтәһәә ләһүү мәә фиссәәмәүәәтил гүләә. Әррахмәәнү гәләл гәршис тәүәә Аллааһу гәзыймүләләә ила дәәимүн-нәгмәә и кааһирул-әгдәә иррахмәәнү гәләл әүлийәә и тыйфумбиризикьһи мәгьрууфум-билүтьфиһи гәәдилүн фии хүкмиһи гәәлимүн фи мүлкиһи раһиимүр-рухамаи и гәәлимүл гүләмәә и гафуу рул-фүкраа и. Саахибүл әнбийәә и каадирун гә ләә мәә йәшәә ү сүбьхаәәнәлмәликил-хәмииди зил-гәршил-мәҗиди.

Фәггә-лүллимәә йүрии дү раббүл әрбәби үә сәәбшсүл-әсбәәкый үә хааликул-әхләәкый үә кадирул-хәшри үәннәшүүри иләәһ-әлиһәти йә мәл, үәкыйгәти рахимүн, гәлиимүн, гафуурун үәлхәмдү лилләһи раббил гәршил-гәзыйми, Үәлхәмдү лилләәһил-мәликир-рахиими үәәлиул-кади-имүлгәршил-гәзыйм.

Үә-ссәмәүәәти үәл-ардыйне үә һүвәс-сәмигүл-гәлиимү каабилүттәүби үә гаафируз-зәмби шакүүрун хәлиимүн һүәл-әүвәлү үәахыйру үәз-захыйру үәл-бәәтыйнүд-дәәимү раазикуд-дәүәбби саахи-бүлгитаайәә мәәнигүгүлбәләәйә шәәфис-сәкыйми үә йәгфүүз-зәүнүүбә үә йәтүүбүн-нәәдимиинә үә йәстурүл-мүзнабиинә үә ифиинә үә мүхиббүс-саабириинә. Ләә илләәһә иллә әнтәлкәбирүл-мәгбүүду гаафирул-хатаайәә шәкүүру, йәә хәлиимү, йәә кәсиирал-гәтаайәә, йәәгалиимү мәә фисудүри мүмбитүззәрги үәләшҗәәри үәл-хүбүүби ганийү гәнил-халкый (каъаимиләзәәкый) гәлләмүл-гуйүүби әнтәл-ләзии ләйсә кәмислиһи шәй үн үә һәүф-сәмиигүл гәлиимүн үә әнтә галәә кулли шәэин кадиир.

Йәә шәәһиду әнтә тәгьләмү сирра үә гәл нийәттә үә мәә тухфис судүрү үә-кулүбү әнтә култә үә әнтә әсдәкул кааилиинә үдыү үнии әстәҗибү ләкүм үә әнтә култә ләә тәкьнәтуумир рахматилләһи ихфәзиии мин әәфәәтид-дүньйәә үәз-зәмәни, үәлфәдыйхәти, үә ләә фии мәүгидилләһи: Аллаһү әкбәру, Аллаһү әкбәру, Аллаһү әкбәру ләә илләһә илләллаһү рахмәәнән рахиимән ләә илләәһә илләллаһү гафүүран шәкүүраи. Ләә илләһә илләллаһү хәкан, хәккан ләә илләһә илләллаһү. Имәәмән гиткан ләә илләәһә илләллаһү тәгәбүдән үә рикаа ләә илләәһә илләллаһү. Иимәәиән үз тәхкыйкан. Ләә илләәһә илләллаһү Мөхәммәдүррасүүлүллаһи салләллаһү гәләйһи вәсәлләмә хаккай угиизәә нәфсии үә мәәлии үә үәләдии үә зүриййәтии мин шәрри күлли зии шәррин йүэзиинии үгиизү нәфсии җәмигә мәә разәкании миинигмәтилләәһи үә ихсәәниһи үә ихүвәәнии минәл мүэмиииинә үәл мүэмиииинә билләһил гәлийил гәзыйм нүкыйлә китәбәһү нәкаләһүллааһү гәззәүә җәллә хуҗжәтә ләә илләһә илләллаһү үә гиззәтилләһү үә ккуд-ратилләһү үә куүвәтиләәһи үә гәзамәгилләһи үә хүкмилләһи үә сәхатыйлләһи үә нәкәәлилләһи үә мин китәәбиһи үә кадьсәбәка мин зәүәәлиннигмәти үә мүүҗибәәтил һәләкәти үәл фәдыйхәти фддүнь йәә үәл әәхыйрри әгүүзе билләһил әзыйми фил әһли үәл үәләди үә гиндә мүгәәйәти мәликәл-мәүти гәләйһис-сәләәмү үә әгүүзе билләһил-гәзыйми мин шарри күлли зии шәрримәә әхафү үә әхзәру үә мин шәрримәә әхаафү мин, фигнәһил-гәраби үәл-гәҗәми үә шәрри иблисә үә җүнүүдиһи үә мин шәррис-сәләә тыйни үәтбәәгиһим үә мин шәрримә йәнзилү минәссәмәәи үәмәә йәгруҗү фии һәә үә мин шәрримә йәлиҗү филләйли үәннәһәәри үәмәә йәхьруҗү минһүмәә үә мин күлли дәәббәтин әнтә әәхыйзу биинәә сыйәтиһөә иннә рабби гәләә сыйраатим-мүстәкыйм.

Әллааһүммә инниһ-тәҗьтү мин күлли шәй и халәкътәһү үә әхтәрисүбикә мин һүм үә әгүүзе билләәһил-гәзыйми минәл гаракый үәл һәдьмиүәл һәсәди үәлхиҗәәрати үәззә ләә зили үәс-сайхәти үәл фитнәти үәс-саүәәгикый үәлҗүнүүни үәл барасый үәл җәмииги әнүәәгил-бәләәйәә фиддүньйәә үәл әәхыйрати үә әгүүзе билләһил гәзыйми мин газадабилләһи үә мин шәрримәә иснәгаатә биһил-мәләәикәтүл мүкаррабүүнә үәл әнбийә и үәл мүрсәлүүнә үәннәбиййү Мөхәммәдүн гәбьдүкә үә расүүлүкә үә нәбийүкә үәс әлүкәлхайра күлләһү әә иләәһә иллә әнтә үәхдәкә ләә шәрриикә ләкә үә әннә Мөхәммәдүн гәбьдүкә үә расүүлүкә ләә илләһә илләллаһү вәхдәһү лә шәррикә ләһү иләһәә үәхидә самәдәнфәрдән үитран ләм йәттәхыйз са-ахибәтән үә ләә үәләдән.

Әлааһүммә ин-нииәсәлүкә биәсмәә икәлләзии ләә иләһә илләллаһү һүәррахмәнүр-рахимүлләзии ләһү мүлкүс-сәмәәүәәти үәл әрдый үә һүвә гәләә күлли шәйин кадирун үә хагәгәтил әсүвәәти үә үәҗиләтил кулүүбү йәә саафии мин кулли күрбәти үә йәә саахибии фии күлли шәддәти үә йәәмүүнисии фии күлли үәхшәти үә йәә иләәһии үә иллаһә әбәәии Ибрааһиимә, үә Исмәәгиилә, үә Йәкуубә үәл әсбәәтый үә Гиисә, үә Мүсәә, үә Һәәрууна үә йәә шәәһидә күлли нәҗьүәә Аллаһу рабби ләә шәриикә ләһү үә салләллаһү гәләә сәйидинәә Мөхәммәдия үә әәлиһи әҗьмәгиинәт-тайибинәт-таһириинә.

Әлааһүмәс-тәҗибь биәмәә икәл гәзыйми үә нәҗьрамәти гибәәдикәс-салихиинә бирахмәтикә йәә әрхамәррахимина үә сәлләмә тәслиимәә дәәимин, кәсиран хәсбүнәллаһү үә нигмәл үәкиилү нигмәл мәүләә үә нигмә-әннәсыйру гуфраанәкә раббәнә үә иләйкәлмәсыйру үә ләхәүлә уәләә күвәтә иллә билләһил гәлийүл гәзыйми бирахмәтикә йәә әрхәмәрраахимиин.

(Әлеге текст «Дога китабы 2019»дан алынды)